اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه پیام نور بنیس

برنامه کلاسی رشته کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آمار واحتمال

1

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

طرح آزمایش

2

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.فریدونی

اقتصاد کلان2

3

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

علوم باغی+باغبانی

4

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

آز. طرح آزمایش

5

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آز اصلاح نباتات

6

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

خ.نجفیان

آز. شیمی آلی صنایع

7

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

خ.نجفیان

شیمی آلی

8

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.رهبری

علوم دامی+دامپروری

9

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

خ.دایی حسنی

تشریح ورده بندی

10

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.سبزی

اصلاح نباتات

11

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز. باغبانی

12

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

بهداشت وسلامت غذا

13

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.تقی زاده

ماشین کشاورزی

14

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

اصول طراحی منظره

15

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.دولگری

میکروبیولوژی عمومی

16

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز.اصول طراحی منظره

17

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.دولگری

آز.میکروبیولوژی عمومی

18

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.تقی زاده

آز.ماشین کشاورزی

19

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

اقتصاد ومدیریت صنعتی

20

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

اصول آموزش وترویج

21

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.موسوی

تهیه وارزیابی طرح

22

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

زراعت گیاهان علوفه ای

23

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.موسوی

جنگلداری

24

 

23/11/1392

15:30-12

چهارشنبه

آ.نصراله زاده

عملیات کشاورزی

25

 

23/11/1392

13:30-12

چهارشنبه

خ.ملازاده

کنترل و گواهی بذر

26

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

عملیات کارگاهی

27

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.تقی زاده

میوه گرمسیر

28

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.تقی زاده

آز.میوه گرمسیر

29

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

کاربرد کامپیوتر در صنایع

30

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.شهیم

آفات مهم

31

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.شهیم

آز. آفات مهم

32

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آبیاری

33

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

خ.موسوی

شناخت ومدیریت حیات وحش

34

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.طیب

ایستایی

35

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.موسوی

زیست شناسی حاظت

36

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آبیاری

37

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

خ.طیب

اکولوژی منابع آب

38

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

خ.طیب

اندازه گیری وارزیابی مراتع

39

 

21/11/1392

17-15:30

دوشنبه

خ.طیب

تنوع زیستی

40

برنامه کلاسی رشته  کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آفات وبیماری گیاهی

1

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آفات وبیماری گیاهی

2

 

29/11/1392

10-8:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

فیزیک عمومی

3

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

آبخیزداری

4

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

خاک شوروسدیمی

5

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

آز. فیزیک عمومی

6

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

علوم زراعی

7

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.داوری

شیمی عمومی

8

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

پیدایش ورده بندی

9

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

کشاورزی پایدار

10

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

آ.نورافکن

فیزیک الکتریسیته

11

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

آز.پیدایش ورده بندی

12

 

20/11/1392

12-8:30

یکشنبه

خ.حاجی زاده

ریاضی 1

13

 

20/11/1392

12-10:30

یکشنبه

خ.امیدفر

ریاضی2

14

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

آ.ولیزاده

بیوشیمی

15

 

19/11/1392

13:30-12

شنبه

خ.خسروی فر

آز.ژنتیک

16

 

19/11/1392

15:30-14

شنبه

خ.خسروی فر

ژنتیک

17

 

01/12/1392

10-8:30

پنجشنبه

خ.عقیلی

شیمی مواد غذایی

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 13  توسط ابوالفضل مصدق  | 

برنامه کلاسی رشته کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آمار واحتمال

1

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

طرح آزمایش

2

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.فریدونی

اقتصاد کلان2

3

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

علوم باغی+باغبانی

4

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

آز. طرح آزمایش

5

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آز اصلاح نباتات

6

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

خ.نجفیان

آز. شیمی آلی صنایع

7

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

خ.نجفیان

شیمی آلی

8

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.رهبری

علوم دامی+دامپروری

9

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

خ.دایی حسنی

تشریح ورده بندی

10

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.سبزی

اصلاح نباتات

11

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز. باغبانی

12

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

بهداشت وسلامت غذا

13

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.تقی زاده

ماشین کشاورزی

14

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

اصول طراحی منظره

15

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.دولگری

میکروبیولوژی عمومی

16

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز.اصول طراحی منظره

17

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.دولگری

آز.میکروبیولوژی عمومی

18

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.تقی زاده

آز.ماشین کشاورزی

19

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

اقتصاد ومدیریت صنعتی

20

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

اصول آموزش وترویج

21

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.موسوی

تهیه وارزیابی طرح

22

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

زراعت گیاهان علوفه ای

23

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.موسوی

جنگلداری

24

 

23/11/1392

15:30-12

چهارشنبه

آ.نصراله زاده

عملیات کشاورزی

25

 

23/11/1392

13:30-12

چهارشنبه

خ.ملازاده

کنترل و گواهی بذر

26

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

عملیات کارگاهی

27

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.تقی زاده

میوه گرمسیر

28

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.تقی زاده

آز.میوه گرمسیر

29

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

کاربرد کامپیوتر در صنایع

30

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.شهیم

آفات مهم

31

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.شهیم

آز. آفات مهم

32

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آبیاری

33

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

خ.موسوی

شناخت ومدیریت حیات وحش

34

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.طیب

ایستایی

35

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.موسوی

زیست شناسی حاظت

36

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آبیاری

37

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

خ.طیب

اکولوژی منابع آب

38

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

خ.طیب

اندازه گیری وارزیابی مراتع

39

 

21/11/1392

17-15:30

دوشنبه

خ.طیب

تنوع زیستی

40

برنامه کلاسی رشته  کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آفات وبیماری گیاهی

1

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آفات وبیماری گیاهی

2

 

29/11/1392

10-8:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

فیزیک عمومی

3

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

آبخیزداری

4

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

خاک شوروسدیمی

5

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

آز. فیزیک عمومی

6

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

علوم زراعی

7

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.داوری

شیمی عمومی

8

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

پیدایش ورده بندی

9

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

کشاورزی پایدار

10

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

آ.نورافکن

فیزیک الکتریسیته

11

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

آز.پیدایش ورده بندی

12

 

20/11/1392

12-8:30

یکشنبه

خ.حاجی زاده

ریاضی 1

13

 

20/11/1392

12-10:30

یکشنبه

خ.امیدفر

ریاضی2

14

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

آ.ولیزاده

بیوشیمی

15

 

19/11/1392

13:30-12

شنبه

خ.خسروی فر

آز.ژنتیک

16

 

19/11/1392

15:30-14

شنبه

خ.خسروی فر

ژنتیک

17

 

01/12/1392

10-8:30

پنجشنبه

خ.عقیلی

شیمی مواد غذایی

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: برنامه کلاسی رشته کشاورزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 13  توسط ابوالفضل مصدق  | 

برنامه کلاسی رشته کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آمار واحتمال

1

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

طرح آزمایش

2

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.فریدونی

اقتصاد کلان2

3

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

علوم باغی+باغبانی

4

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

آز. طرح آزمایش

5

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آز اصلاح نباتات

6

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

خ.نجفیان

آز. شیمی آلی صنایع

7

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

خ.نجفیان

شیمی آلی

8

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.رهبری

علوم دامی+دامپروری

9

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

خ.دایی حسنی

تشریح ورده بندی

10

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.سبزی

اصلاح نباتات

11

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز. باغبانی

12

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

بهداشت وسلامت غذا

13

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.تقی زاده

ماشین کشاورزی

14

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

اصول طراحی منظره

15

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.دولگری

میکروبیولوژی عمومی

16

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز.اصول طراحی منظره

17

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.دولگری

آز.میکروبیولوژی عمومی

18

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.تقی زاده

آز.ماشین کشاورزی

19

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

اقتصاد ومدیریت صنعتی

20

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

اصول آموزش وترویج

21

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.موسوی

تهیه وارزیابی طرح

22

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

زراعت گیاهان علوفه ای

23

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.موسوی

جنگلداری

24

 

23/11/1392

15:30-12

چهارشنبه

آ.نصراله زاده

عملیات کشاورزی

25

 

23/11/1392

13:30-12

چهارشنبه

خ.ملازاده

کنترل و گواهی بذر

26

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

عملیات کارگاهی

27

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.تقی زاده

میوه گرمسیر

28

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.تقی زاده

آز.میوه گرمسیر

29

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

کاربرد کامپیوتر در صنایع

30

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.شهیم

آفات مهم

31

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.شهیم

آز. آفات مهم

32

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آبیاری

33

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

خ.موسوی

شناخت ومدیریت حیات وحش

34

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.طیب

ایستایی

35

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.موسوی

زیست شناسی حاظت

36

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آبیاری

37

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

خ.طیب

اکولوژی منابع آب

38

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

خ.طیب

اندازه گیری وارزیابی مراتع

39

 

21/11/1392

17-15:30

دوشنبه

خ.طیب

تنوع زیستی

40

برنامه کلاسی رشته  کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آفات وبیماری گیاهی

1

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آفات وبیماری گیاهی

2

 

29/11/1392

10-8:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

فیزیک عمومی

3

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

آبخیزداری

4

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

خاک شوروسدیمی

5

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

آز. فیزیک عمومی

6

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

علوم زراعی

7

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.داوری

شیمی عمومی

8

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

پیدایش ورده بندی

9

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

کشاورزی پایدار

10

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

آ.نورافکن

فیزیک الکتریسیته

11

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

آز.پیدایش ورده بندی

12

 

20/11/1392

12-8:30

یکشنبه

خ.حاجی زاده

ریاضی 1

13

 

20/11/1392

12-10:30

یکشنبه

خ.امیدفر

ریاضی2

14

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

آ.ولیزاده

بیوشیمی

15

 

19/11/1392

13:30-12

شنبه

خ.خسروی فر

آز.ژنتیک

16

 

19/11/1392

15:30-14

شنبه

خ.خسروی فر

ژنتیک

17

 

01/12/1392

10-8:30

پنجشنبه

خ.عقیلی

شیمی مواد غذایی

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 13  توسط ابوالفضل مصدق  | 

برنامه کلاسی رشته کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آمار واحتمال

1

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

طرح آزمایش

2

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.فریدونی

اقتصاد کلان2

3

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

علوم باغی+باغبانی

4

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

آز. طرح آزمایش

5

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آز اصلاح نباتات

6

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

خ.نجفیان

آز. شیمی آلی صنایع

7

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

خ.نجفیان

شیمی آلی

8

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.رهبری

علوم دامی+دامپروری

9

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

خ.دایی حسنی

تشریح ورده بندی

10

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.سبزی

اصلاح نباتات

11

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز. باغبانی

12

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

بهداشت وسلامت غذا

13

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.تقی زاده

ماشین کشاورزی

14

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

اصول طراحی منظره

15

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.دولگری

میکروبیولوژی عمومی

16

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز.اصول طراحی منظره

17

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.دولگری

آز.میکروبیولوژی عمومی

18

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.تقی زاده

آز.ماشین کشاورزی

19

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

اقتصاد ومدیریت صنعتی

20

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

اصول آموزش وترویج

21

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.موسوی

تهیه وارزیابی طرح

22

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

زراعت گیاهان علوفه ای

23

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.موسوی

جنگلداری

24

 

23/11/1392

15:30-12

چهارشنبه

آ.نصراله زاده

عملیات کشاورزی

25

 

23/11/1392

13:30-12

چهارشنبه

خ.ملازاده

کنترل و گواهی بذر

26

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

عملیات کارگاهی

27

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.تقی زاده

میوه گرمسیر

28

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.تقی زاده

آز.میوه گرمسیر

29

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

کاربرد کامپیوتر در صنایع

30

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.شهیم

آفات مهم

31

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.شهیم

آز. آفات مهم

32

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آبیاری

33

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

خ.موسوی

شناخت ومدیریت حیات وحش

34

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.طیب

ایستایی

35

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.موسوی

زیست شناسی حاظت

36

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آبیاری

37

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

خ.طیب

اکولوژی منابع آب

38

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

خ.طیب

اندازه گیری وارزیابی مراتع

39

 

21/11/1392

17-15:30

دوشنبه

خ.طیب

تنوع زیستی

40

برنامه کلاسی رشته  کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آفات وبیماری گیاهی

1

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آفات وبیماری گیاهی

2

 

29/11/1392

10-8:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

فیزیک عمومی

3

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

آبخیزداری

4

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

خاک شوروسدیمی

5

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

آز. فیزیک عمومی

6

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

علوم زراعی

7

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.داوری

شیمی عمومی

8

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

پیدایش ورده بندی

9

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

کشاورزی پایدار

10

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

آ.نورافکن

فیزیک الکتریسیته

11

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

آز.پیدایش ورده بندی

12

 

20/11/1392

12-8:30

یکشنبه

خ.حاجی زاده

ریاضی 1

13

 

20/11/1392

12-10:30

یکشنبه

خ.امیدفر

ریاضی2

14

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

آ.ولیزاده

بیوشیمی

15

 

19/11/1392

13:30-12

شنبه

خ.خسروی فر

آز.ژنتیک

16

 

19/11/1392

15:30-14

شنبه

خ.خسروی فر

ژنتیک

17

 

01/12/1392

10-8:30

پنجشنبه

خ.عقیلی

شیمی مواد غذایی

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 13  توسط ابوالفضل مصدق  | 

برنامه کلاسی رشته کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آمار واحتمال

1

 

24/11/1392

10-8:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

طرح آزمایش

2

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.فریدونی

اقتصاد کلان2

3

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

علوم باغی+باغبانی

4

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.نصراله زاده

آز. طرح آزمایش

5

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

آ.سبزی

آز اصلاح نباتات

6

 

24/11/1392

12-10:30

پنجشنبه

خ.نجفیان

آز. شیمی آلی صنایع

7

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

خ.نجفیان

شیمی آلی

8

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.رهبری

علوم دامی+دامپروری

9

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

خ.دایی حسنی

تشریح ورده بندی

10

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.سبزی

اصلاح نباتات

11

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز. باغبانی

12

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

بهداشت وسلامت غذا

13

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.تقی زاده

ماشین کشاورزی

14

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.عدلیپور

اصول طراحی منظره

15

 

24/11/1392

13:30-12

پنجشنبه

آ.دولگری

میکروبیولوژی عمومی

16

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.عدلیپور

آز.اصول طراحی منظره

17

 

24/11/1392

15:30-14

پنجشنبه

آ.دولگری

آز.میکروبیولوژی عمومی

18

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.تقی زاده

آز.ماشین کشاورزی

19

 

24/11/1392

17-15:30

پنجشنبه

آ.حسینی اقدم

اقتصاد ومدیریت صنعتی

20

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

اصول آموزش وترویج

21

 

23/11/1392

10-8:30

چهارشنبه

خ.موسوی

تهیه وارزیابی طرح

22

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.ملازاده

زراعت گیاهان علوفه ای

23

 

23/11/1392

12-10:30

چهارشنبه

خ.موسوی

جنگلداری

24

 

23/11/1392

15:30-12

چهارشنبه

آ.نصراله زاده

عملیات کشاورزی

25

 

23/11/1392

13:30-12

چهارشنبه

خ.ملازاده

کنترل و گواهی بذر

26

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

عملیات کارگاهی

27

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.تقی زاده

میوه گرمسیر

28

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.تقی زاده

آز.میوه گرمسیر

29

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.حسینی اقدم

کاربرد کامپیوتر در صنایع

30

 

23/11/1392

15:30-14

چهارشنبه

آ.شهیم

آفات مهم

31

 

23/11/1392

17-15:30

چهارشنبه

آ.شهیم

آز. آفات مهم

32

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آبیاری

33

 

21/11/1392

10-8:30

دوشنبه

خ.موسوی

شناخت ومدیریت حیات وحش

34

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.طیب

ایستایی

35

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

خ.موسوی

زیست شناسی حاظت

36

 

21/11/1392

12-10:30

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آبیاری

37

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

خ.طیب

اکولوژی منابع آب

38

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

خ.طیب

اندازه گیری وارزیابی مراتع

39

 

21/11/1392

17-15:30

دوشنبه

خ.طیب

تنوع زیستی

40

برنامه کلاسی رشته  کشاورزی نیمسال اول 93-92

ملاحضات

تاریخ شروع

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

21/11/1392

13:30-12

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آفات وبیماری گیاهی

1

 

21/11/1392

15:30-14

دوشنبه

آ.نصراله زاده

آز.آفات وبیماری گیاهی

2

 

29/11/1392

10-8:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

فیزیک عمومی

3

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

آبخیزداری

4

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

خ.ملکیان

خاک شوروسدیمی

5

 

29/11/1392

12-10:30

سه شنبه

آ.نصیرزاده

آز. فیزیک عمومی

6

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

علوم زراعی

7

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.داوری

شیمی عمومی

8

 

29/11/1392

13:30-12

سه شنبه

خ.ملکیان

پیدایش ورده بندی

9

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

کشاورزی پایدار

10

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

آ.نورافکن

فیزیک الکتریسیته

11

 

29/11/1392

15:30-14

سه شنبه

خ.ملکیان

آز.پیدایش ورده بندی

12

 

20/11/1392

12-8:30

یکشنبه

خ.حاجی زاده

ریاضی 1

13

 

20/11/1392

12-10:30

یکشنبه

خ.امیدفر

ریاضی2

14

 

19/11/1392

10-8:30

شنبه

آ.ولیزاده

بیوشیمی

15

 

19/11/1392

13:30-12

شنبه

خ.خسروی فر

آز.ژنتیک

16

 

19/11/1392

15:30-14

شنبه

خ.خسروی فر

ژنتیک

17

 

01/12/1392

10-8:30

پنجشنبه

خ.عقیلی

شیمی مواد غذایی

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 13  توسط ابوالفضل مصدق  |